Powstanie studni – aby wszystko było zgodne z przepisami

Należy wiedzieć, że przed zakupem działki warto abyśmy sprawdzili, czy teren, na którym jest położona, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Bowiem musimy być świadomi, że mogą się w nim znajdować zapisy uniemożliwiające powstanie studni. Zanim zakupimy działkę, możemy uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania, bowiem może go otrzymać nawet osoba niedysponująca prawem do nieruchomości. Natomiast jeśli dla danego terenu nie ma planu, to wtedy sposób zaopatrzenia w wodę zostanie określony w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kiedy już na działce chcemy postawić dom całoroczny, należy wtedy też wybudować indywidualne ujęcie wody. W tym przypadku nie da się wiele wymyślić, więc urząd zazwyczaj daje „zielone światło” rozwiązaniu, o które wnioskuje inwestor. Należy wiedzieć, że na  o głębokości do 30 m nie jest potrzebne specjalne pozwolenie i wystarczy wtedy zgłoszenie w starostwie. Zezwolenia wodnoprawne i dodatkowa dokumentacja są wymagane jedynie do budowy studni głębszej lub takiej, z której będzie pobierane ponad 5 m sześciennych wody na dobę. Do zgłoszenia trzeba dołączyć rysunki usytuowania studni, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami (pamiętajmy, że gmina może zażądać ich od inwestora). I kiedy w ciągu 30 dni od zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, możemy wtedy rozpocząć budowę studni. Zgłoszenie traci ważność, jeśli inwestycja nie zostanie rozpoczęta w ciągu dwóch lat od terminu, który został w nim określony.

Pamiętajmy też, że możemy się spotkać z taką interpretacją przepisów dotyczących budowy studni, według której każde ujęcie wody podziemnej, bez względu na jego głębokość, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Więc abyśmy nie dowiedzieli się o tym dopiero w momencie wniesienia przez urząd sprzeciwu do złożonego zgłoszenia, warto wtedy przed przystąpieniem do załatwiania formalności zapytać o to we właściwym starostwie powiatowym.

Udostępnij: