Coraz większą uwagę zwraca się na technologię dezynfekcji ozonem – ale jak oddzielić ziarno od plew?

Obecna epidemia COVID-19 wywołała rosnące zainteresowanie innowacyjną technologią dezynfekcji. Warto zauważyć, że potencjalne korzyści oferowane przez technologie dezynfekcji wykorzystujące ozon przyciągają uwagę.

Ten poziom uwagi przyczynił się do stworzenia środowiska oportunistycznych zachowań, w którym wiele firm sugeruje, że ich niedrogie i małe produkty do dezynfekcji ozonem Białystok mogą być używane do usuwania nieprzyjemnych zapachów, szkodliwych patogenów, cząstek, bakterii, aw niektórych przypadkach nawet SARS-CoV- 2. Jednak twierdzenia te są w najlepszym razie dyskusyjne, jeśli nie błędne. Skuteczność stosowania ozonu w dużym stopniu zależy od kilku czynników, w tym:

  • Stężenie ozonu
  • Czas kontaktu między ozonem a docelowymi mikroorganizmami
  • Wilgotność względna
  • Wrodzona odporność docelowego mikroorganizmu.

W złożonych warunkach pokojowych kilka innych czynników również odgrywa znaczącą rolę, jeśli chodzi o skuteczność. Obejmuje to cyrkulację powietrza i równomierne rozprowadzenie środków dezynfekujących.

Niedrogie rozwiązania krążące w Internecie często nie spełniają podstawowych wymagań lub nie posiadają odpowiedniej technologii potrzebnej do przeprowadzenia dokładnej dezynfekcji. Kiedy ryczy globalna pandemia, osoby i organizacje będą próbowały zmniejszyć wskaźniki infekcji, postępując zgodnie z wytycznymi rządowymi. Jednak wielu chce wyjść poza te wytyczne i rozszerzyć protokoły bezpieczeństwa dla dobra klientów, klientów, pracowników i siebie. Próby te mogą obejmować zakup prostych i niedrogich generatorów ozonu, ponieważ produkty te stanowią środek zaradczy przeciwko niechcianym wirusom.

Tylko wąski grono klientów posiadających odpowiednią wiedzę jest w pełni świadomy swoich obowiązków przy stosowaniu ozonu jako narzędzia do dezynfekcji. Jednak brak jakichkolwiek konkretnych przepisów lub regulacji dotyczących sprzedaży technologii dezynfekcji ozonem umożliwia nieuczciwym firmom atakowanie wielu potencjalnych niedoinformowanych klientów i sprzedawanie im produktów, które nie zapewniają obiecanych rezultatów. Niejasne twierdzenia bez weryfikacji przez stronę trzecią mogą prowadzić do niewłaściwego stosowania ozonu, stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i niebezpieczną iluzję ochrony ludzi przed chorobami.

Należy podkreślić, że nie należy lekceważyć stosowania ozonu. Opracowując i tworząc technologię dezynfekcji opartej na ozonie , firma STERISAFE zdobyła wiedzę ekspercką na ten temat. STERISAFE to firma znajdująca się na terenie kampusu Uniwersytetu w Kopenhadze od 2014 roku i opracowała unikalną i opatentowaną technologię do efektywnej, bezpiecznej i szybkiej automatycznej dezynfekcji pomieszczeń. Od samego początku misją było ograniczanie narastających zagrożeń związanych z zakażeniami nabytymi w opiece zdrowotnej (HAI). Niemniej jednak technologia ta jest obecnie wykorzystywana do zapobiegania infekcjom w kilku branżach.

Niedawne testy przeprowadzone przez niezależne laboratoria potwierdziły, że robot dezynfekujący STERISAFE: STERISAFE PRO działa na typ wirusa koronowego i od tego czasu STERISAFE rozpoczął nową podróż, próbując zwalczyć globalną pandemię COVID-19 za pomocą dezynfekcji opartej na ozonie.

Ponieważ dezynfekcja całego pomieszczenia staje się nieuniknioną koniecznością w wielu miejscach, ważne jest, aby przekazać aktualne ustalenia dotyczące nieskutecznych, a czasami niebezpiecznych produktów, które można znaleźć podczas prostego wyszukiwania w Google. Dystrybucja technologii dezynfekcji wiąże się z dużą odpowiedzialnością wobec klientów i społeczności, które polegają na takiej technologii, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

Niezbędne cechy i możliwości do rozważenia podczas badań nad urządzeniami do dezynfekcji ozonem

Każdy sprzęt na bazie ozonu powinien dostarczać swoim klientom jasnych informacji na temat środków bezpieczeństwa, zakresu użytkowania oraz odpowiednio udokumentowanych i sprawdzonych roszczeń. Niestety wielu producentów nie spełnia tych wymagań. Wcześniejsze badania przeprowadzone w szczególnie cuchnących środowiskach wykazały, że ozon był skuteczny tylko w usuwaniu części lub wybranych grup cuchnących związków w niższych stężeniach. Sugeruje się, że bardziej znacząca redukcja związków zapachowych wystąpiłaby tylko przy poziomach ozonu wyższych niż dopuszczalne limity narażenia. Ponadto ozon może osłabić zmysł węchu. Odczucie świeżości po zastosowaniu domowego generatora ozonu jest spowodowane głównie efektem maskowania, a nie faktycznym usuwaniem zapachów i wirusów.

Z technicznego punktu widzenia STERISAFE PRO jest wyposażony w kilka komponentów, które zapewniają, że każdy cykl dezynfekcji jest przeprowadzany skutecznie i, co najważniejsze, bezpiecznie. Jednym z krytycznych aspektów pełnego cyklu dezynfekcji STERISAFE (FDDC) jest ciągłe monitorowanie stężenia ozonu w zamkniętym, zdezynfekowanym pomieszczeniu w czasie rzeczywistym. Jest to ważne, aby potwierdzić, że pomieszczenie zostało wystawione na działanie stężeń wystarczająco wysokich, aby zabić patogeny i dlaczego nikt nie powinien mieć kontaktu z ozonem podczas procesu dezynfekcji. STERISAFE PRO jest wyposażony w optyczny monitor ozonu. Aktualizuje się w regularnych odstępach czasu i zapewnia, że ​​cykl dezynfekcji przebiega w odpowiednich warunkach, aby zagwarantować pełną skuteczność.

Pętla sprzężenia zwrotnego czujnika służy do monitorowania i kontrolowania wilgotności w pomieszczeniu przez cały czas: wyższa wilgotność względna zapewnia lepszą reaktywność ozonu. Ta synergia sprawia, że ​​zarówno stężenie ozonu, jak i wilgotność względna są ważnymi parametrami dla aktywności przeciwdrobnoustrojowej . Chociaż poziomy dla obu parametrów są z góry określone w ramach szeroko zakrojonych badań dotyczących skuteczności, funkcja monitorowania i kontroli w czasie rzeczywistym jest niezbędna, aby zagwarantować, że każdy cykl jest przeprowadzany prawidłowo i bez problemów.

Chociaż ozon jest kluczowym graczem w technologii dezynfekcji, jest użyteczny i bezpieczny tylko wtedy, gdy jest zintegrowany z bardziej rozległym procesem

Równie istotna dla stałego monitorowania jest zdolność do wytwarzania ozonu w sposób niezawodny i bez produktów ubocznych. STERISAFE PRO wykorzystuje koncentrator tlenu, który wytwarza ozon z tlenu oczyszczonego z otaczającego powietrza. Ten etap pośredni pozwala nie tylko na stabilną, wysoką przepustowość ozonu na poziomie około 40 g / h, ale także usuwa naturalnie występujący azot z produkcji ozonu. Zapewnia to, że wraz z ozonem nie są uwalniane żadne szkodliwe gazy tlenku azotu (NOx) – rodziny typowych zanieczyszczeń powietrza – co jest częstym problemem wśród niedrogich i prostych generatorów ozonu zasilanych powietrzem. STERISAFE PRO ma wbudowany potężny wentylator, który równomiernie rozprowadza ozon we wszystkich rogach pomieszczenia. Zapewnia to dezynfekcję całego pomieszczenia, łącznie ze wszystkimi drobnymi pęknięciami i narożnikami.

Procesy dezynfekcji uwalniają cząstki stałe (PM), które są również uważane za szkodliwe ze względu na mały rozmiar cząstek produktów ubocznych i szkody, jakie mogą powodować przy wdychaniu. Cząsteczki te są również częstą konsekwencją reakcji między ozonem a lotnymi związkami. Aby rozwiązać ten problem, STERISAFE PRO jest wyposażony w elektrofiltr (ESP), którego rolą jest wychwytywanie i zbieranie takich cząstek na końcu każdego cyklu. Producenci zwykle ignorują ten problem, a generatory ozonu niższej klasy systematycznie powodują gwałtowny wzrost stężenia cząstek stałych w powietrzu.

Po cyklu dezynfekcji STERISAFE PRO odwraca swój proces, zamieniając resztkowe utleniacze z powrotem w czysty tlen, jednocześnie usuwając wszystkie cząsteczki i nanocząsteczki. Po zakończeniu tego procesu nie pozostają żadne związki ani szkodliwe produkty uboczne, a wtedy wejście i korzystanie z pomieszczenia jest całkowicie bezpieczne.

Odpowiednie normy i testy oraz dlaczego są wiarygodne

Na rynek powinny wchodzić tylko produkty, które przeszły dokładne testy jakości i weryfikację przez właściwe organy. Niestety jest to dalekie od przypadku. Standard NF T 72-281 jest protokołem opracowanym przez francuską organizację normalizacyjną AFNOR. Przeznaczony jest do powietrznych systemów dezynfekcji powierzchni i jest uznawany za szczególnie rygorystyczne warunki spełnienia. NF T 72-281 definiuje zestaw metod testowania do testowania produktów dezynfekujących w rzeczywistych warunkach. Dane dotyczące skuteczności produktu uzyskuje się po przeprowadzeniu testów zgodnie z zamierzonym sposobem użycia.

AFNOR opublikował pierwszą wersję NF T 72-281 w 1980 roku i od tego czasu kilkakrotnie ją aktualizował, przy czym ostatnia wersja miała miejsce w 2014 roku (NF T 27-281: 2014). Konieczność tego standardu polega na nieodpowiedniości istniejących znormalizowanych metod badań materiałów biobójczych dostarczanych drogą powietrzną. Obecne normy europejskie (EN) dotyczące testowania skuteczności środków dezynfekujących są testowane wyłącznie metodami bezpośredniego stosowania; co oznacza, że ​​domniemany produkt biobójczy ma postać płynną i jest albo zanurzony, albo bezpośrednio wchodzący w kontakt z docelowymi mikroorganizmami. Te rodzaje testów są zwykle uważane za typ „Faza 1”; i chociaż są dobrym wskaźnikiem biobójczego charakteru badanych substancji, badania fazy 1 nie są reprezentatywne dla rzeczywistego stosowania środków biobójczych. Jest to szczególnie ważne rozróżnienie w przypadku środków dezynfekujących unoszących się w powietrzu.

Ponieważ organy regulacyjne są świadome tej kwestii, obecnie używają NF T 72-281 jako punktu wyjścia dla nowej normy EN dotyczącej systemów dezynfekcji powietrza (EN 17272). Tymczasem rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE) 528/2012) akceptuje tylko normę NF T 72-281 dotyczącą systemów do dezynfekcji powierzchni w powietrzu. Wybierając instrument do dezynfekcji w powietrzu, zdecydowanie zaleca się wybranie produktu, który wykorzystuje standard NF T 72-281 w zakresie deklaracji skuteczności. Producenci materiałów do dezynfekcji przenoszonych drogą powietrzną, którzy opierają swoje oświadczenia dotyczące skuteczności na nieodpowiednich normach EN, podają wartości niemające zastosowania, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia użytkownika i środowiska.

Tak jak w przypadku wszystkich testów mikrobiologicznych, NF T 72-281 mierzy skuteczność w skali logarytmicznej. Mikroorganizmy są liczone jako liczba jednostek tworzących kolonie (CFU), a skuteczność podaje się jako różnicę między liczbą CFU przed i po zastosowaniu środka dezynfekującego. Wynik podaje się jako liczbę „log-redukcji”, gdzie logarytm redukcji o jeden odpowiada 10-krotnemu zmniejszeniu. Na przykład, dla początkowej 106 CFU, logarytmiczna redukcja o cztery spowodowałaby spadek o 102 CFU po leczeniu. Jest to zwykle oznaczone na opakowaniach handlowych jako procent śmiertelności, gdzie log-dwa zmniejszenie odpowiada 99% mocy bakteriobójczej, log-trzy do 99,9% i tak dalej.

NF T 72-281 definiuje się jako metodologię „określania aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej, drożdżobójczej, mykobakteriobójczej, prątkobójczej, sporobójczej i wirusobójczej, w tym bakteriofagów”. Wymogi dotyczące skuteczności biobójczej zależą od organizmów docelowych:

  • Bakterie:> redukcja o pięć log
  • Zarodniki:> redukcja o trzy logi
  • Grzyby i drożdże:> redukcja o cztery logi
  • Wirusy, w tym fagi:> redukcja czterech logów
  • Mykobakterie:> redukcja o cztery logi

Osiąganie wyników, bezpieczeństwo i ochrona

STERISAFE stosuje normę NF T 72-281 dla wszystkich swoich produktów i może zagwarantować ich skuteczność. Biorąc pod uwagę warunki testowe, wymagane cele w zakresie wysokiego poziomu zabijania i szeroki zakres docelowy, NF T 72-281 powinien być jedyną akceptowalną standardową metodologią dla deklaracji skuteczności produktów do dezynfekcji w powietrzu. STERISAFE jest pionierem w stosowaniu tego standardu w branży systemów dezynfekcji opartych na ozonie i będzie to nadal robić.

Ozon może być niezwykle użytecznym składnikiem w cyklu dezynfekcji. Gdy dezynfekcja ozonem jest przeprowadzana prawidłowo i bezpiecznie, nie powinno być żadnych obaw związanych z jej użyciem. Jednak potencjalni użytkownicy są zdecydowanie zachęcani do kwestionowania produktu dezynfekującego, co wydaje się zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Na rynku dostępne są doskonałe rozwiązania, które spełniają zarówno wymogi bezpieczeństwa, jak i skuteczności. Najważniejszym krokiem jest zbadanie poszczególnych produktów i firm, aby upewnić się, że ich technologia i dane są adekwatne do specyficznych potrzeb użytkownika. Informacje te mogą służyć jako wskazówka, na co należy zwracać uwagę podczas poszukiwań technologii dezynfekcji.

Udostępnij: